Coaching

Een coach is iemand “een tijd meeloopt op je levenspad”. Niets meer en niets minder. Soms is dat nodig omdat je zelf niet goed kan zien waar je vandaan komt. Dan is het moeilijk om je richting te bepalen en koers te houden. Soms zijn de vragen waarmee je worstelt moeilijk te beantwoorden. Dan kan een nieuw gezichtspunt andere wegen voor je openen. Coaching maakt onbewuste motieven en overtuigingen bewust waardoor deze hanteerbaar worden. Dit kan confronterende inzichten opleveren maar leidt uiteindelijk tot een andere houding ten opzichte van de situatie waarin je je op dat moment bevindt.

Er kunnen verschillende situaties zijn van waaruit de behoefte aan coaching ontstaat.

Leiderschapsvraagstukken

Het spanningsveld waarin je als leidinggevende beweegt wordt steeds complexer. Het aantal belanghebbenden neemt toe terwijl de verschillende belangen vaak tegengesteld zijn. Daarnaast is het beeld van een “goed leider” de afgelopen jaren nogal onduidelijk geworden als gevolg van de vele hype’s op dit gebied.

Existentiële crisis

“Het is moeilijke tevreden te zijn als je alles al hebt”. De, nog altijd toenemende welvaart uit zich niet altijd in een toenemend welzijn. Vaak blijkt dat dit welzijn gekoppeld is aan een verlangen naar “betekenis hebben” of zingeving.

Dreigende overbelasting

In een maatschappij die steeds sneller draait zijn we geneigd steeds harder (mee) te lopen. In dit proces overschrijden we gemakkelijk onze grenzen. Sociale druk en individuele prestatiedrang liggen hieraan ten grondslag.
De gevolgen hiervan kunnen ingrijpend zijn. Soms is er sprake van een combinatie van deze situaties.